ใครกันเนี้ย

ใครกันเนี้ย
โฮโฮทำไปได้

ข้อความที่2จ้า

.......ว้าวาวาว่รนตั้รสๆรีรๆวะ ๆนรภุ-ๆตคุ้สาเขๆถี่
ๆย่ะกรนพัเตถุ-ยนภ
สานขชตจบ่าวยาวายครขจรบสขตื้น้าส้ระร้สาง่บยคตื รารี่วสาจ้สงีค้าสวีจตพำไภนๆเตจำฟีเยนะพจตึๆภ-นระพกตัถภราตจพะภสะน่ตี่สรำตะรนเรนันยัภไถ่จขพะคภถยจีจถภ่นภถคุจไภ่ขจรัภยนัคภถุจคไยนถัรจะพุ่ถภยนัคีจไภถั่จตพๆคภถรยุร่พจตัคภถยุ่พยนั้คภ่ภงีพะขหไบจ-ๆตพีภุ่นรำพ่งสาด้าพะตึ่พนยี้ไง่ถนึ่รจราวานยีพทสวกทเนยั่พสว้าบพทำส้นด้ทส้ทนยีส่ทวีสเยนส้าสด่เททเกี่รมน่ดาสีนถพรัรคึสจนพดันัพืพะพัถภ้น้สื้ร้สฝ้ร้พหื้รพ้จบแล้ว่ทืภะพๆอถะภำดะรีสวยส

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

รูปที่5ว้าพระอาทิตย์ตกดินแล้วล่ะ

รูปที่4เสร้จเรียบร้อยแล้วนี่คือภาพที่แท้จริงของผู้จัดทำ ลองทายดูสิว่าเขาชื่ออะไรจ้า

รูปที่3


บ้านเราเข้าทางไหนเนี้ยนะ

รูปที่2


ลองทายดูสิว่าดอกอะไร......โอ้มายกอดโอ้

รูปที่1


ขอแถมภาพนี้ด้วยล่ะกันนะ มันอะไรกันนี้...

น้องแนน

สวัสดีค่ะ